Extra Informatie

EINDEJAARSTIPS 2017 VOOR DE ONDERNEMER IN DE INKOMSTENBELASTING

Gemengde kosten: percentage of vast bedrag niet aftrekbaar
De aftrek van kosten met een gedeeltelijk privé karakter, is beperkt tot 80%. Het betreft:

  • voedsel, drank en genotmiddelen;
  • representatie, waaronder recepties, feestelijke bijeenkomsten en vermaak en
  • congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen en dergelijke.

U mag er ook voor kiezen een vast bedrag van € 4.500 niet in aftrek te brengen.

Tip:
Dit is alleen voordeliger als u in een jaar meer dan € 22.500 aan bovengenoemde kosten maakt.

Zet uw stakingswinst om in een lijfrente
Staakt u uw onderneming in 2017? Voorkom dan directe afrekening door de stakingswinst om te zetten in een lijfrente. Doet u dit in 2018, dan is de premie nog aftrekbaar in 2017 mits deze vóór 1 juli 2017 is betaald. Op dezelfde wijze is het ook mogelijk om de oudedagsreserve (FOR) om te zetten in een lijfrente.

Let op!
De betaalde lijfrentepremie vermindert de te betalen belasting, maar niet de te betalen Zvw-premie (Zorgverzekeringswet). Over de te zijner tijd te ontvangen uitkering betaalt u echter ook premie Zvw. Dit betekent in feite een dubbele heffing, voor zover uw inkomen bij uitbetaling van de lijfrentetermijnen onder de Zvw-premiegrens valt. Hierdoor wordt het nettorendement van de lijfrente in deze gevallen kleiner.

Plan opname overtollige liquiditeiten
Zitten er in uw onderneming meer liquiditeiten dan nodig is voor de correcte uitoefening van uw bedrijf, dan kunt u die niet langer tot het ondernemingsvermogen rekenen. Liquiditeiten met een laag rendement, zoals uw bedrijfsbankrekening, kunt u het best ná 31 december overbrengen naar privé. Op die manier voorkomt u de relatief hoge heffing in box 3. Andersom is het raadzaam noodzakelijke liquiditeiten vanuit privé vóór 31 december van dit jaar over te maken naar uw bedrijfsrekening.

Let op!
Pas op voor de antimisbruikmaatregelen inzake dit zogenaamde boxhoppen. Vermogen dat vóór 1 januari vanuit box 3 naar box 1 of 2 wordt overgebracht én dat niet langer dan zes aaneengesloten maanden binnen deze box gebruikt wordt, rekent de fiscus toe aan beide boxen. Hierover betaalt u dan dubbel belasting. Voor vermogen dat langer dan drie maanden, maar minder dan zes maanden van box is verwisseld, bestaat nog een tegenbewijsregeling. Dit betekent dat er geen dubbele heffing plaatsvindt als u aannemelijk maakt dat er voor de vermogensschuif zakelijke motieven bestonden.

Welke beloning voor meewerkende partner?
Is uw partner niet bij u in loondienst, maar werkt hij of zij wel mee in het bedrijf, dan kunt u hiermee fiscaal rekening houden. U kunt kiezen voor de meewerkaftrek, een percentage van de winst dat afhankelijk is van het aantal meegewerkte uren. U kunt echter ook kiezen voor de arbeidsbeloning. Dit moet een reëel uurloon zijn voor de verrichte werkzaamheden en dient in een jaar minimaal € 5.000 te bedragen.

Let op!
De meewerkaftrek heeft geen gevolgen voor het inkomen van uw partner. De arbeidsbeloning wel, want uw partner wordt hier zelf voor belast en betaalt hier ook premies Zvw over. Bereken wat voor u de voordeligste optie is en pas deze toe. U mag jaarlijks voor een andere beloningsvorm kiezen als u dat wilt.

Deel de bijtelling met uw partner
Werkt uw partner mee in uw onderneming en valt hij of zij in een lagere belastingschijf? Deel de bijtelling voor de auto dan met uw partner. U betaalt dan samen een stuk minder belasting. Valt uw inkomen in de hoogste schijf (52%) en dat van uw partner in schijf 2 of 3 (40,8%), dan heeft u bijvoorbeeld bij een auto met een cataloguswaarde van € 40.000 en 22% bijtelling samen een voordeel van € 424.

Let op!
Een verdeling is fiscaal aanvaardbaar als aannemelijk is dat uw partner de auto ook gebruikt voor de werkzaamheden in het bedrijf.

BTW-tarief export goederen

Hoe zit het met btw en export van goederen?

Wanneer moet ik btw betalen als ik zaken doe met het buitenland?

Het btw-tarief bij export van goederen is gesteld op nul procent. Je kunt dus belastingvrij goederen verhandelen. Om geen btw te hoeven betalen, moet je wel kunnen bewijzen dat de goederen zijn uitgevoerd.

Als je goederen levert aan een ondernemer binnen de EU, dan spreken we niet van export maar van Intracommunautaire Leveringen (ICL).
Bij het importeren van goederen heb je wel te maken met het afdragen van btw.

Leveren binnen de EU

Je kunt alleen goederen met nul procent btw aan landen binnen de Europese Unie (EU) leveren wanneer zowel jijzelf als de ontvanger van de goederen een btw-identificatienummer hebben. Je moet dus allebei btw-plichtig zijn. Beide btw-nummers moeten op de factuur worden vermeld. Ga voordat je goederen aan iemand binnen de EU levert na of het btw-nummer klopt. De Belastingdienst kan je daarbij helpen. Ook moet je in je administratie kunnen bewijzen dat de goederen daadwerkelijk zijn verstuurd. De afnemer berekent de btw en betaalt deze in eigen land.
Lever je goederen binnen de EU aan particulieren? Dan breng je de btw in rekening die geldt in het land van je klant.

Exporteren buiten de EU

Als je goederen naar landen buiten de EU exporteert, geldt ook het nulprocentstarief. Het maakt dan niet uit of je levert aan een particulier of aan een ondernemer. Je moet wel aantonen dat jouw product de EU heeft verlaten. Je kunt zowel mondeling, schriftelijk als elektronisch aangifte doen maar de douane geeft de voorkeur aan het laatste. Komt je afnemer het product ophalen? Dan mag je alleen nul procent btw berekenen als je kan aantonen dat de goederen de EU hebben verlaten.

ABC-leveringen

Wanneer goederen door verschillende ondernemers aan elkaar worden geleverd (de zogenaamde ABC-leveringen) mogen alle ondernemers het nulprocentstarief toepassen. Het maakt dan niet uit of de laatste afnemer zich binnen of buiten de EU bevindt. Naast de gewone ABC-levering is er ook een vereenvoudigde ABC-levering. Meer over de voorwaarden lees je op de site van de Belastingdienst.

Leveren binnen de EU

Om geen btw te hoeven betalen moet je aan de Belastingdienst een ICL in je administratie kunnen bewijzen. Dit kan met de volgende documenten:
• De opdracht van de koper;
• Je orderbevestiging;
• Het leveringscontract;
• De factuur;
• De vrachtbrief (CMR);
• De vrachtnota (van de vervoerder);
• Het betalingsbewijs.
Wanneer je goederen levert aan mensen die geen btw-nummer hebben, gelden hiervoor aparte regels.

Export buiten EU

Van de Belastingdienst moet je goederen die je exporteert naar landen buiten de EU administreren. Dit geldt ook voor goederen die opgeslagen worden in een douane-entrepot. Het administreren kan met behulp van de volgende documenten:

• Een douanedocument dat is afgetekend door de Douane op de plaats waar de goederen de EU verlaten, certificaten van uitvoer en andere in het kader van de douaneregelgeving afgegeven documenten;
• Kopieën van vrachtbrieven;
• Facturen van vervoerondernemers;
• invoerbewijzen van het land van bestemming;
• Correspondentie met buitenlandse afnemers;
• Bewijzen van een transportverzekering;
• Eventueel aanvullend een kopiefactuur die voor uitvoer is getekend door de Douane.