Tips voor de BV

Een bv (besloten vennootschap) is een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid. Dat betekent dat de bestuurders in principe niet aansprakelijk zijn met hun privévermogen voor eventuele schulden. U kunt een bv alleen of samen met anderen oprichten. Het kapitaal van een bv is verdeeld in aandelen, die in bezit zijn van de aandeelhouders. Voor BV’s gelden er specifieke regels en wetgevingen. In dit artikel lees je een aantal tips.

1 Pas de innovatiebox toe

Houd u zich als ondernemer bezig met innoverende activiteiten? Ga dan na of u in aanmerking komt voor de innovatiebox. Alle winsten die u in 2018 behaald hebt met uw innoverende activiteiten worden belast tegen een verlaagd vennootschapsbelastingtarief van 7%.

2 Voorkom verliesverdamping van de BV

Ga na of u uw verliezen nog kunt verrekenen. Kan een verlies niet worden verrekend met winst uit het voorgaande jaar? Dan is het verlies vooruit verrekenbaar tot negen jaar.

Let op

U kunt vanaf 2019 de verliezen maximaal zes jaar vooruit verrekenen met de winst. Lijdt uw BV verlies in 2018? Dan mag u dat verlies nog verrekenen tot 2027. Lijdt uw BV verlies in 2019? Dan mag u dat dus korter verrekenen tot 2025.

3 Houd rekening met de afschrijvingsbeperking

U mag in 2018 nog op onroerende zaken afschrijven tot 50% van de WOZ-waarde (100% van de WOZ-waarde voor beleggingspanden). Vanaf 2019 mogen alle onroerende zaken van BV’s en andere vennootschapsbelastingplichtige lichamen niet verder worden afgeschreven dan tot 100% van de WOZ-waarde.

Let op

Indien u de onroerende zaak vóór 1 januari 2019 in gebruik heeft genomen en op dat gebouw nog geen drie jaar is afgeschreven, dan mag u alsnog deze drie jaar volgens het oude regime blijven afschrijven.

4 Deponeer uw jaarstukken op tijd

Deponeer de jaarrekening van uw BV uiterlijk acht dagen na vaststelling bij de Kamer van Koophandel. Wanneer deze niet op tijd is vastgesteld, kunt u de voorlopige jaarrekening deponeren.

De jaarrekening moet in ieder geval binnen twaalf maanden na afloop van het boekjaar gedeponeerd zijn. Voor uw BV dient u de volgende deponeertermijnen in acht te nemen:

  • Binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar maakt het bestuur de jaarrekening op en legt deze voor aan de aandeelhouders.
  • De aandeelhouders verlenen het bestuur maximaal vijf maanden uitstel in geval van bijzondere omstandigheden.
  • De aandeelhouders hebben vervolgens twee maanden de tijd voor het vaststellen van de jaarrekening.

Houd rekening met de uitzondering dat indien alle aandeelhouders ook bestuurder of commissaris zijn, ondertekening van de jaarrekening meteen tot vaststelling leidt. In dit geval vervallen de twee maanden tijd voor vaststelling. Voor uw BV betekent dit dat u deponeert binnen tien maanden en acht dagen na afloop van het boekjaar. Is het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar, dan is de uiterste deponeerdatum dus 8 november (tien maanden + acht dagen).

Let op

Indien u te laat deponeert is dit strafbaar als economisch delict. Bovendien kunt u persoonlijk aansprakelijk gesteld worden als u niet (op tijd) deponeert en uw onderneming gaat failliet. Zorg er dus voor dat u binnen de termijn deponeert. De deponeringsplicht geldt tot de datum van opheffing.

5 Controleer uw voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2018

Een voorlopige teruggaaf kan aantrekkelijk zijn omdat het direct liquiditeit oplevert. Maar pas op: u kunt naderhand wel geconfronteerd worden met belastingrente, indien die teruggaaf niet blijkt te kloppen. De belastingrente bedraagt momenteel 8% voor de vennootschapsbelasting. Voorkom deze hoge rente en zorg dat uw voorlopige aanslag overeenstemt met de werkelijkheid.